Arodveselība

OBLIGĀTĀ VESELĪBAS PĀRBAUDE (ovp)

OVP ir nepieciešama, lai:

  • noteiktu, vai nodarbinātā veselības stāvoklis ļauj strādāt darba vietā ar attiecīgajiem darba vides riska faktoriem;
  • savlaicīgi atklātu un novērstu kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselības stāvokli, tādā veidā nepieļaujot nodarbināto saslimšanu;
  • atklātu arodslimības agrīnā stadijā.

OVP jāveic visiem darbiniekiem, neatkarīgi no darba specifikas, jomas un slodzes:

  • pirmreizējā veselības pārbaude (pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas);
  • periodiskā veselības pārbaude (reizi 1-3 gados vai biežāk, atkarībā no veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem);
  • ārpuskārtas pārbaude (mainoties darba vides faktoriem vai darba apstākļiem, veselības traucējumiem, pēc nodarbinātā pieprasījuma, ilgstošas darbnespējas gadījumā, u.c.).

Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude ir apstiprināta Ministru kabineta (MK) 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219.

Pieteikšanās pakalpojumam pa tālruni: 29248368

vai

e-pastā: info@mentamed.lv